การหักภาษี ณ ที่จ่ายกรณีพนักงานเบิกเงินทดรองจ่ายไปจ่ายค่าจ้างทำของ

1.   ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย กรณีพนักงานบริษัทยืมเงินทดรองไปจ่ายค่าจ้างทำของ
คำ ถาม: พนักงานของบริษัทได้เบิกเงินทดรองของบริษัทฯ จำนวน 20,000 บาท เพื่อนำไปจ่ายค่าจ้างตรวจสอบความเที่ยงตรงของอุปกรณ์เครื่องมือในห้อง Lab ให้บริษัท ก. จำกัดโดยบริษัทฯ มิได้ออกใบสั่งจ้างเนื่องจากยังไม่ทราบจำนวนเงิน (เมื่องานเสร็จแล้วจึงจะทราบ)  บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป.4/2528 เรื่อง สั่งให้ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากรมีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2528หรือไม่

คำตอบ: บริษัทฯ ไม่ได้ออกใบสั่งจ้างเนื่องจากยังไม่ทราบจำนวนเงิน พนักงานได้ยืมเงินทดรองของบริษัทฯ เพื่อนำไปจ่ายเป็นค่าจ้างให้กับบริษัท ก. แล้วจะนำหลักฐานมาหักล้างเงินยืมนั้น การที่บริษัทฯ อนุมัติการยืมเงินทดรองของพนักงานนั้นมิใช่การอนุมัติสั่งจ้างบริษัทฯ ไม่มีหน้าที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย           หากเป็นกรณีที่บริษัทฯ ได้ออกใบสั่งซื้อหรือสั่งจ้างโดยตรง แต่ให้พนักงานยืมเงินทดรองไปจ่ายให้กับผู้ขายหรือผู้รับจ้างตามใบสั่งซื้อ หรือสั่งจ้างนั้นบริษัทฯ จะต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 3.0 ตามข้อ 8(2) ของคำสั่งกรมสรรพากร ที่ท.ป.4/2528 ฯ
ที่มา เลขที่หนังสือ: กค 0811/07875 วันที่: 8 มิถุนายน 2541

Advertisements

เกี่ยวกับ dangsc

To be a good man for family and society.
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s