การขอคืนภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่ายตามมาตรา 3 เตรส

ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการขอคืนภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่ายตามมาตรา 3 เตรส (ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย ภงด3 หรือภงด53)
คำ ถาม: บริษัท ก. จำกัด ได้ยื่นคำร้อง (แบบ ค.10) เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2539 ขอคืนภาษีเงินได้นิติบุคคลซึ่งถูกหัก ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 3 เตรส แห่งประมวลรัษฎากร สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2535 เป็นเงิน 13,089,049.73 บาท อยากทราบว่าบริษัท ก. จำกัด มีสิทธิได้รับเงินภาษีคืนภายในกำหนด 3ปีนับแต่วันสุดท้ายของกำหนดการยื่นแบบหรือไม่
ตอบ: การขอคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกำหนดเวลาการขอคืนภาษีอากรอยู่ 2 มาตรา คือมาตรา 27 ตรี และมาตรา 63 สรุปได้ดังนี้ มาตรา 27 ตรี ?…ผู้มีสิทธิขอคืนยื่นคำร้องขอคืนภายในสามปี นับแต่วันสุดท้ายแห่งกำหนดเวลายื่นรายการภาษีตามที่กฎหมายกำหนด? มาตรา 63 ?บุคคลใดถูกหักภาษีไว้ ณ ที่จ่ายและนำส่งแล้วเป็นจำนวนเงินเกินกว่าที่ควรต้องเสียภาษีตามส่วนนี้ บุคคลนั้นมีสิทธิได้รับเงินจำนวนที่เกินนั้นคืน แต่ต้องยื่นคำร้องต่อเจ้าพนักงานประเมินภายใน 3 ปี นับแต่วันสุดท้ายแห่งปีซึ่งได้ถูกหักภาษีเกินไป?
ประเด็นนี้จึงต้อง พิจารณาว่าจะใช้มาตรา 27 ตรี หรือ มาตรา 63 ในการคำนวณระยะเวลา 3 ปี ซึ่งการขอคืนภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ถามเป็นภาษีที่ถูกหัก ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 3 เตรส จึงต้องนำบทบัญญัติมาตรา 63 มาใช้โดยอนุโลม บริษัทยื่นคำร้อง (แบบ ค.10) วันที่ 28 มีนาคม 2539 ระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2535 ซึ่งพ้นกำหนดเวลา 3 ปีนับแต่วันสุดท้ายแห่งปี (31 ธันวาคม 2538) ตามมาตรา 63บริษัทฯ จึงหมดสิทธิที่จะได้รับเงินจำนวนที่เกินนั้นคืนจากกรมสรรพากร
การหักภาษีเงินได้ตามมาตรา 3 เตรสมีกฎกระทรวงและคำสั่งกรมสรรพากรประกอบด้วย
กฎกระทรวงฉบับที่ 144
คำ สั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.4/2528   เรื่องสั่งให้ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร มีหน้าที่ หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย
คำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป.101/2544   เรื่องสั่งให้ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร มีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย
คำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป.104/2544   เรื่องสั่งให้ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา40 แห่งประมวลรัฎษากรมีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย
คำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป.115/2545   เรื่องสั่งให้ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร มีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย
คำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป.117/2545   เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่ สั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสรรพากร
คำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.130/2546   เรื่อง มอบอำนาจให้สรรพากรภาคสั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสรรพากร
คำ สั่งกรมสรรพากรที่ ป.8/2528      เรื่อง การหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย กรณีการจ่ายเงินค่าจ้างทำของให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้ง ขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศ
คำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.20/2531      เรื่องการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายกรณีจ่ายเงินค่าจ้างทำของ
คำ สั่งกรมสรรพากรที่ ป.91/2542      เรื่อง ความรับผิดเกี่ยวกับการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 3 เตรส มาตรา 50 มาตรา 69 ทวิ และการหักภาษี ตามมาตรา 70 แห่งประมวลรัษฎากร
คำสั่งกรม สรรพากรที่ ป.114/2545   เรื่อง การจ่ายเงินตามสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย(Interest rate swap) และสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Cross currency swap)
คำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.120/2545   เรื่องการเสียภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย
อ้างอิง:เลขที่หนังสือ: กค 0811/07926 วันที่: 8 มิถุนายน 2541

Advertisements

เกี่ยวกับ dangsc

To be a good man for family and society.
เนื้อเรื่องย่อ | ข้อความนี้ถูกเขียนใน ภาษีเงินได้นิติบุคคล คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s